Subsidie verkeersveiligheid

Subsidies verkeersveiligheid ASV/ASB Zeeland 2019  

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland heeft in februari 2019 het ROVZ-werkplan 2018 vastgesteld, met daarin opgenomen de subsidies verkeersveiligheid. De verkeersveiligheidssubsidies worden verleend op basis van de op 1 januari 2013 van kracht zijnde Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Voor verkeersveiligheidssubsidies in het werkplan 2018 is een bedrag van € 164.000,- opgenomen. De advisering is in handen van het ROVZ.   

Het budget van € 164.000,- is als volgt verdeeld: 

 

De aanvragen moeten tenminste 8 weken vóór aanvang van de activiteit(en) zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het aanvraagformulier is beschikbaar op http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1300121 . De beoordeling van de subsidieaanvragen wordt uitgevoerd op volgorde van binnenkomst. De aanvragen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria passend binnen het vigerend ROVZ-werkplan.   

1. Verkeers-Educatieve activiteiten, schoolgebonden €149.000,-
2. Verkeers-Educatieve activiteiten, niet schoolgebonden € 15.000,-
  Totaal € 164.000,-   

 

 

Meer informatie: 

Verkeersveiligheidsteam Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) via de heer E. (Eric) Heijdens. Het team ROVZ wil graag zorgdragen voor een goede bereikbaarheid dus mocht u Eric Heijdens niet kunnen bereiken: graag contact opnemen via rovz@zeeland.nl, 0118-631011.