Landbouwverkeer

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) heeft het thema heterogeniteit op de wegen als thema om verkeersveiligheid te verbeteren. Zeeland is van oudsher een landbouwprovincie. Landbouwverkeer is dus ook een groot onderdeel van het totale verkeer in Zeeland. De verwachting is dat dit ook nog wel zo zal blijven. Het is dus van belang om aandacht te schenken aan landbouwverkeer als het gaat om een goede bereikbaarheid voor landbouwvoertuigen en verkeersveiligheid. Daarom hebben we in Zeeland landbouwverkeer gezamenlijk benoemd als prioriteit in de Zeeuwse uitvoeringsagenda.Ook voor de Zeeuwse landbouwsector zelf is, naast factoren zoals zoet water, een goede bereikbaarheid belangrijk. Zo ook de doorstroming op de Zeeuwse wegen en de verkeersveiligheid.
Landbouwverkeer en andere verkeersdeelnemers maken samen gebruik van het Zeeuwse wegennetwerk. Hierbij willen we dat de verkeersdeelname van alle partijen veilig verloopt. In Zeeland werken we daarom samen met wegbeheerders en de landbouwsector om de deelname van landbouwvoertuigen goed en veilig te laten verlopen.

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland
In 2011 is het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland (KLZ) ontwikkeld. Het doel hiervan is het zorgen voor een veilige verkeersdeelname en een goede bereikbaarheid voor landbouwvoertuigen. Het KLZ is in het leven geroepen om te zorgen voor een vlotte en veilige beweging van het landbouwverkeer over langere afstanden. De Zeeuwse wegbeheerders, ZLTO en Cumela, hebben gezamenlijk gekeken naar het wegennet waar landbouwverkeer over kan en mag rijden. Samen is er geïnventariseerd welke landbouwroutes het meest worden gebruikt en waar de knelpunten zitten. Het netwerk is vastgesteld om te zorgen dat de Zeeuwse landbouwvoertuigen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen en dat de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid toeneemt. In 2017 is dit netwerk geactualiseerd, en is de lijst met knelpunten ook opnieuw bekeken.

Met het KLZ wordt het specifieke belang van veilig landbouwverkeer onderstreept. Het netwerk heeft ook een zekere status in Zeeland. In ruimtelijke plannen wordt hier ook rekening mee gehouden. In 2021 worden stappen gezet om het netwerk weer te actualiseren. Op de afbeelding staat het huidige KLZ afgebeeld (actualisatie uit 2017).

Lees hier over de eerste stappen van het proces naar het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland in 2011.

Coördinatiecommissie Landbouwverkeer
De Zeeuwse wegbeheerders en de landbouwsector stonden in 2011 gezamenlijk aan de basis van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland. Het netwerk ligt er nu, maar de samenwerking blijft in volle gang. In 2012 is de coördinatiecommissie landbouwverkeer opgericht. Deze commissie richt zich tot op de dag van vandaag op de deelname van landbouwvoertuigen in het verkeer. De coördinatiecommissie houdt zich onder andere bezig met het gebruik en het actueel houden van het KLZ, het verbeteren van de verkeersveiligheid met landbouwverkeer en het bespreken van problemen en knelpunten.

De coördinatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van zes verschillende partijen, die minimaal drie keer per jaar samen komen. De aangesloten partijen zijn het ROVZ, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, ZLTO en Cumela. De coördinatiecommissie brengt dus de wegbeheerders en de landbouwsector samen. Hiermee borduren we voort op de lijn van samenwerking, die in 2011 succesvol is opgezet.

In 2021 wilt de coördinatiecommissie beginnen met het opnieuw actualiseren en updaten van het KLZ. Sinds de actualisatie van 2017 zijn er namelijk een aantal knelpunten opgelost, maar wellicht zijn er ook weer knelpunten bij gekomen. Ook zal de coördinatiecommissie proberen de communicatie naar landbouwverkeer en andere weggebruikers op elkaar af te stemmen. De coördinatiecommissie wilt daarmee de individuele communicatie versterken en zo ook meer mensen bereiken. De coördinatiecommissie werkt hiermee ook aan de doelen uit het SPV en de Zeeuwse uitvoeringsagenda.