Speerpunt Snelheid 2020

Bovenmatige snelheid in het verkeer is een groot risico en leidt relatief vaak tot ongelukken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer 25% van de verkeersdoden en ernstig gewonden die jaarlijks vallen, kan worden voorkomen als iedereen zich aan de geldende snelheidslimieten zou houden. Het blijkt echter niet gemakkelijk om het gedrag van mensen op dit punt bij te stellen. Op veel wegen laat de inrichting het toe om harder te rijden dan eigenlijk is toegestaan waardoor mensen vaak onbewust te hard rijden. Het gebeurt ook dat mensen hun rijvaardigheid te hoog inschatten en daardoor denken dat een paar kilometer per uur harder dan toegestaan best mogelijk is. Omdat de pakkans relatief laag is, denken mensen er ook minder over na en zijn ze geneigd zich minder vaak aan de maximum snelheid te houden. Je houden aan de snelheidslimiet zou weer de norm moeten zijn. Hier richt het beleid van het ROVZ zich op.


Naast mensen die bewust of onbewust te hard rijden, zijn er ook wegpiraten die heel bewust veel te hard rijden en andere verkeersregels aan hun laars lappen. Deze notoire veelplegers zijn een gevaar op de weg en vormen zo in de hele regio een risico voor andere weggebruikers. Er zal echter een onderzoek nodig zijn om deze veelplegers in beeld te brengen. Dit lijkt in
eerste instantie een zaak van Politie en Justitie. De risico-gestuurde aanpak is de nieuwe manier van werken, zoals  voorgesteld in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Knelpunten worden niet meer op basis van ongevallen gesignaleerd (reactief), maar op basis van risico-indicatoren (snelheid, alcohol, inrichting). Landelijk moet deze nieuwe toepassing verder worden uitgewerkt. Bovenstaande studie is een eerste aanzet hiertoe.

Infrastructuur
Om mensen te dwingen zich aan de maximum nelheid te houden, is onder andere het aanpassen an infrastructuur effectief. De inrichting van een weg moet zodanig zijn dat deze uitnodigt om niet harder dan de toegestane snelheid te rijden.
In Zeeland zijn er verschillende stappen gezet om in kaart te brengen wat de functie van wegen is en welke snelheid op
die wegen moet worden gereden. De afgelopen jaren is er door de verschillende wegbeheerders veel geïnvesteerd in het Duurzaam Veilig maken van de Zeeuwse wegen. Het is van groot belang dat investeringen in infrastructuur worden gecombineerd met andere acties zoals op het gebied van handhaving en campagnes. Educatie en communicatie
Ten aanzien van snelheid bieden we de basisscholen de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor het inzetten van het educatieprogramma Streetwise van de ANWB. Daarnaast zijn er remweg demo’s die de jongeren laten zien hoe veel langer de remweg wordt naarmate je je snelheid verhoogt. Voor middelbare scholen met het VEVO label, organiseert ZLM Junior
Trials in samenwerking met ons. Daarnaast is er aandacht voor snelheid in het project Zeven Sloten en worden er radarlessen gegeven.

Afbeelding bord 100 is de max

Handhaving
Handhaving is van groot belang en van invloed op gedragsverandering, zeker wanneer het gaat om het overschrijden van de maximum snelheid. Het krijgen van een bekeuring is niet alleen een strafmiddel maar het maakt mensen ook meer bewust van het feit dat ze te hard rijden. Zeker wanneer de handhaving wordt gecombineerd met voorlichting blijft de boodschap dat te hard rijden gevaarlijk is beter hangen bij de mensen. Het ROVZ spant zich daarom in om meer van dit soort samenwerkingsacties op poten te zetten in 2020. De handhaving van het verkeersteam van de Politie richt zich met name op wegen die goed zijn ingericht en waarvan de snelheidslimiet geloofwaardig is. Dit zijn vooral de Rijkswegen en de Provinciale wegen. Klachten van bezorgde burgers over te hard rijden, zijn er echter veel vaker over wegen binnen de bebouwde kom, zowel ten aanzien van de uitvalswegen als binnen de 30 km per uur zones. Het ROVZ wil bij de lokale politieteams op zoek naar extra capaciteit om ook op deze wegen meer te handhaven. De problematiek rond de eerder genoemde veelplegers wordt in 2020 meegenomen bij de implementatie van het SPV 2030.