Speerpunt Snelheid 2019

In 2018 heeft de SWOV onderzocht hoe de Zeeuwse provinciale wegen scoren op de verkeersveiligheidsindicator ‘snelheid’: een indicator die inzicht geeft in de relatie tussen snelheid en verkeersonveiligheid. De uitkomsten zijn onderverdeeld in drie aspecten: het aantal overtredingen van de snelheidslimiet op de provinciale wegen, het aantal wegen dat een veilige snelheidslimiet heeft gezien de inrichting van de weg, en het soort verkeer en het aantal wegen dat een geloofwaardige inrichting heeft gezien de snelheidslimiet. In 2019 gaan we samen met de SWOV kijken hoe deze uitkomsten praktisch kunnen worden toegepast.


Risico gestuurde aanpak
De risico-gestuurde aanpak is de nieuwe manier van werken, zoals voorgesteld in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Knelpunten worden niet meer op basis van ongevallen gesignaleerd (reactief), maar op basis van risico-indicatoren (snelheid, alcohol, inrichting). Landelijk moet deze nieuwe toepassing verder worden uitgewerkt. Bovenstaande studie is een eerste aanzet hiertoe.

Bedankt!
Voor het tegengaan van snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom stelt het ROVZ de campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ beschikbaar voor wegbeheerders. Deze campagne heeft al een aantal jaren gedraaid in verschillende gemeenten en kan op eenvoudige wijze door de wegbeheerders en buurtbewoners worden toegepast. In 2019 brengen we de campagne opnieuw bij de wegbeheerders onder de aandacht.

Dit jaar bekijken we wat voor Zeeland kansrijke projecten zijn, aan de hand van uitgevoerde evaluaties.

Buurtbegeleiding
De subsidie voor snelheidsmetingen wordt in 2019 niet voortgezet. Dit geldt ook voor de straatactie ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’. Er is te weinig zicht op de resultaten van deze twee acties en bovendien lopen de aanvragen voor de straatactie terug. Samen met VVN bekijken we  welke acties het beste aansluiten bij de behoefte van bewoners én wegbeheerders om snelheidsovertredingen tegen te gaan in de eigen gemeente. In 2019 zit VVN aan tafel bij de wegbeheerders en kan hierbij meldingen bij het participatiepunt combineren met snelheidsgegevens uit VIA. In overleg met de wegbeheerder, buurtbewoners en het ROVZ kan indien nodig een buurtbegeleidingstraject worden gestart om maatwerk te leveren. Dit kan naar aanleiding van meldingen, maar ook anticiperend op de gegevens vanuit VIA. In 2019 bekijken we of deze aanpak beter aansluit bij de behoefte van buurtbewoners en wegbeheerders om snelheidsovertredingen tegen te gaan. In 2019 volgt vooruitlopend hierop een gebruikersdag van VIA en een toelichting op het participatiepunt van VVN. Beide zijn interessante informatiesystemen voor de wegbeheerders.
 
Remwegdemo’s
In 2018 hebben basisscholen in Zeeland meer remwegdemo’s aangevraagd. Scholieren leren op deze manier meer over het effect van snelheid op de remweg van een auto. De remwegdemo’s zijn een samenwerking tussen het ROVZ, VVN en de gemeenten. In 2019 willen we toewerken naar meerdere remwegdemo’s op een centrale locatie in Zeeland. Mogelijk kunnen combinaties worden gemaakt met andere demonstraties, zoals over de dode hoek en landbouwverkeer. Indien mogelijk proberen we ouders bij de demonstraties te betrekken.

Remwegdemo

Regionale acties
Met regionale acties sluiten we aan op de landelijke snelheidscampagne in het voorjaar en de zomer. Dit jaar zetten we de campagne ook uit in het mbo en hbo, indien mogelijk met een promotieteam. Jonge automobilisten zijn immers een belangrijke risicogroep, waarbij extra aandacht voor het onderwerp snelheid nuttig is. Verder denken we graag mee over de actuele problematiek bij onze partners rondom dit thema. Samen kunnen we komen tot een maatwerkoplossing.