Speerpunt Snelheid 2018

Een derde van alle dodelijke verkeersongevallen wordt (mede) veroorzaakt door te snel rijden. Vooral binnen de bebouwde kom zijn de risico’s groot, omdat gemotoriseerd verkeer zich daar mengt met niet-gemotoriseerd verkeer. Daarnaast hebben jonge, beginnende bestuurders een grotere kans op een ongeval dan oudere, meer ervaren bestuurders: het (dodelijk) ongevalsrisico van 18- tot 24-jarige automobilisten is ruim vijf keer zo hoog als van bestuurders tussen 30 en 59 jaar. Bij jonge mannen is het risico zelfs tien keer zo hoog. Daarom zetten we vanuit educatie in op jongere bestuurders, onder andere met Junior Trials.

Inzichten Zeeland – Risico-gestuurde aanpak
Om het verkeer veiliger te maken, kijken we niet alleen naar ongevalscijfers maar ook naar situaties die potentieel gevaarlijk zijn. We onderzoeken specifieke snelheidsproblemen in Zeeland. Op die manier sturen we proactief op verkeersveiligheid op basis van de indicator ‘snelheid’. In overleg met de SWOV onderzoeken we snelheidsovertredingen op Zeeuwse wegen en voeren op basis hiervan gericht campagnes uit. We willen graag weten waar de grootste snelheidsovertredingen plaatsvinden, of bepaalde periodes invloed hebben op snelheidsovertredingen en of er een verband bestaat tussen snelheidsovertredingen, ongevallen en inrichting van de weg. Met antwoord op deze vragen kunnen we gerichter actie ondernemen op probleemwegen en richting de belangrijkste risicogroepen.

Bedankt dat je langzamer rijdt!
Het evaluatierapport van de pilot ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ en de bijbehorende handleiding voor toekomstige snelheidscampagnes zijn afgerond en gepresenteerd aan de Zeeuwse wegbeheerders. De handleiding geeft weer wat de campagne omvat en in welke situatie de campagne effectief is. Met burgerparticipatie en gedragsbeïnvloeding worden weggebruikers op een positieve manier herinnerd aan de geldende snelheidslimiet. Met behulp van de handleiding ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ kunnen wegbeheerders zelf met de campagne aan de slag. Het ROVZ draagt bij in de vorm van advies en door materiaal beschikbaar te stellen. De gemeenten Borsele en Kapelle zijn inmiddels begonnen met de campagne.

Straatactie
Bewoners hebben nog steeds behoefte aan materialen waarmee ze zelf snelheidsovertredingen in hun straat kunnen tegengaan. Ook in 2018 werken VVN en het ROVZ samen om deze straatactie aan te bieden. In 2018 wordt bekeken of dit mogelijk is via het Meldpunt van VVN. Dit biedt kansen om ervaringen van gebruikers uit te wisselen en overige behoeftes te inventariseren.

Snelheidsmetingen
Ook in 2018 worden snelheidsmetingen ingekocht bij VVN. Burgers en partners kunnen bij VVN een snelheidsmeting aanvragen en VVN is gevraagd de uitkomsten van de metingen in beeld te brengen.

Remwegdemo’s
De Zeeuwse remwegdemo’s op basisscholen waren in 2017 een succes. De demonstratie laat zien welk effect snelheid heeft op de remweg van een auto. Ook leerden basisschoolkinderen afstand en snelheid schatten en kregen ze uitleg over de reactieseconde. De remwegdemo is een samenwerking tussen het ROVZ, VVN en de gemeenten. In 2018 bieden we de remwegdemo opnieuw aan.

Regionale acties
In 2017 vroegen we automobilisten hun snelheid aan te passen bij wegwerkzaamheden, door een bord met de titel ‘Matig uw snelheid’ en een foto van werkmannen met hun kinderen. Bij toekomstige werkzaamheden wordt bekeken of het nut heeft een dergelijk bord opnieuw te plaatsen. Verder sluiten we met onze regionale acties aan op de landelijke snelheidscampagne in het voorjaar van 2018.