Speerpunt Fiets 2020

Zeeland is een fietsprovincie bij uitstek. Er zijn veel fietspaden en de afstanden zijn vaak makkelijk af te leggen op de fiets. Behalve voor recreatieve doeleinden wordt de fiets daarom ook veel gebruikt voor woon-werkverkeer en door scholieren. Het intensieve gebruik van de fiets is aan de ene kant goed voor de verkeersveiligheid. Het haalt de mensen uit de auto en vermindert daardoor de drukte op de wegen. Het heeft echter ook een keerzijde. De drukte op de fietspaden neemt toe en door de verschillende soorten fietsen die er zijn, worden er op de drukke fietspaden meer verschillende snelheden gereden dan voorheen. 

De vraag werpt zich dan op of de fietsinfrastructuur nog voldoet. Binnen de bebouwde kom rijden de fietsers vaak op
de rijbaan. Ook op het platteland komt het voor dat fietsers zich mengen in het andere verkeer. Ten opzichte van dit andere verkeer zijn fietsers vaak de meest kwetsbare partij. Dit zijn risico’s die de kans op ongevallen
voor fietsers vergroten. Het beleid van het ROVZ is erop gericht de fietser bewust te maken van deze risico’s waardoor ze hun gedrag aanpassen. Wanneer de toch al kwetsbare fietsers zich minder risicovol gedragen, kan het aantal verkeersongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, verminderen.

Fietsveiligheidstafel
Ten aanzien van de fietsinfrastructuur gaan we in overleg met de wegbeheerder over de mogelijkheid om onnodige obstakels te verwijderen en andere no regret maatregelen te treffen. In 2019 is een pilot gestart met het aanbrengen van markeringen aan de zijkanten van de fietspaden. Er is inmiddels een nulmeting gedaan. In 2020 worden markeringen aangebracht waarna er medio 2020 een tweede meting wordt gedaan.
Uit de eerste Zeeuwse Fietsveiligheidstafel kwam naar voren dat de schoolomgeving en de schoolroute als mogelijke risico’s worden gezien. In 2020 gaan we samen met de wegbeheerders na of we iets kunnen doen om die risico’s te verminderen. Door de koppeling aan onze activiteiten ten aanzien van ZVL en de mogelijkheden wat betreft handhaving is dit uitermate
geschikt voor een integrale aanpak.

Educatie en communicatie
Jongeren fietsen veel en zijn voor ons via de scholen relatief makkelijk te bereiken. Het verkeersveiligheidsonderwijs richt zich onder andere op fietsen. Binnen het basisonderwijs zijn er lessen in fiets- en trapvaardigheid en is er aandacht voor de
dode hoek. Natuurlijk is er het bekende fietsexamen dat ieder jaar wordt gehouden. In het afgelopen jaar is er een geslaagde pilot geweest van ‘Wegwijs’ waarbij wordt gewerkt met VR brillen. Met dit project gaan we in 2020 verder. 
 

VR bril inzet op scholen
VR bril inzet op scholen

Een andere aandachtspunt is de school-thuis route.
In groep 8 wordt stilgestaan bij de toekomstige school-thuis route. Op middelbare scholen worden de lessen voortgezet en aangevuld met fietstechniek lessen, een gastles verkeersonveilig gedrag, gastlessen verzorgd door nabestaanden van jonge verkeersslachtoffers en VOMOL, waarbij leerlingen wordt gewezen op de gevaren van landbouwverkeer.

Senioren
Met voorlichting en educatie willen we ook ouderen bereiken. Deze doelgroep is moeilijker te bereiken omdat zij zich vaak niet bewust zijn van het feit dat het nieuwe fietsen een zekere onbekwaamheid met zich mee heeft gebracht dat hen kwetsbaarder maakt.
Het fietsen op een e-bike is immers niet hetzelfde als fietsen op een gewone fiets. In maart 2020 organiseren we een groot e-bike event in de Zeelandhallen in Goes. Met het eerste grote event dat in 2018 werd gehouden, bereikten we in één keer
achthonderd mensen. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar lokale e-bike trainingen aangeboden via VVN. We gaan in
overleg met VVN om hieraan in 2020 een vervolg te geven. Daarnaast willen we de mogelijkheid onderzoeken om op plaatsen waar ouderen sowieso al samenkomen (bijvoorbeeld bij de start of aankomst van een fietstocht) een e-bike training aan te bieden. Hierover zijn we al in gesprek met SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Ouderen). Dit laatste
kan perfect worden geïntegreerd in het project ’Doortrappen’ waar we ons samen met de gemeente Goes voor inzetten.
Dit project richt zich op ouderen die dankzij de e-bike langer kunnen doorfietsen. Ze moeten echter worden bereikt met goede tips over hoe dit veilig te doen. Binnen het project heeft Goes de samenwerking gezocht met fysiotherapeuten, verenigingen en rijwielzaken, om zo op een natuurlijk moment de ouderen te bereiken. Tijdens de laatste Zeeuwse
Fietsveiligheidstafel is het project omarmd door onder andere de wethouders van Noord-Beveland en Borsele. In 2020 zet het ROVZ zich er daarom voor in om het project in Goes verder uit te breiden met andere Zeeuwse gemeenten. In 2020 zal er hiertoe een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Een mooi resultaat is wanneer op termijn het project uiteindelijk in heel Zeeland wordt omarmd en opgepakt

Veiligheid.nl: Fietsongevallen in Zeeland 2018
Drukte op de fietspaden: Schoolroutes rondom Goes
Drukte op de fietspaden: Toeristische routes W-Zeeuws-Vlaanderen
Drukte op de fietspaden: Zeeland 2016
SWOV: fietsongevallen 55-plussers in Zeeland