Landbouwverkeer

Op weg naar een kwaliteitsnet

Rijkswaterstaat, de provincie, het waterschap, de gemeenten, ZLTO en CUMELA Nederland werken samen aan een Kwaliteitsnet voor het Landbouwverkeer in Zeeland. Hiervoor is op 22 september in Goes een intentieverklaring ondertekend. De bedoeling is dat in de toekomst het landbouwverkeer zich snel en veilig kan verplaatsen, terwijl tegelijk de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid toenemen.

Zeeland is een agrarische provincie, waar driekwart van de grond is verbonden met land- en tuinbouw. Desondanks is er bij de aanleg van wegen tot nu toe weinig aandacht geweest voor het landbouwverkeer. Aangezien het landbouwverkeer alleen maar zal toenemen en met grotere en snellere machines steeds langere afstanden aflegt, is het verstandig de landbouw als volwaardige verkeersdeelnemer te behandelen.

Wegbeheerders, boeren en loonwerkers hebben daarom samen geïnventariseerd welke landbouwroutes het meest worden gebruikt, waar de knelpunten zitten en hoe die kunnen worden opgelost. Het resultaat is een blauwdruk die de komende tien jaar bepaalt welke wegen moeten worden aangepast, afgesloten of juist opengesteld, zodat Zeeuwse landbouwvoertuigen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen, en de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid toenemen.

Bureau Ligtermoet&Partners, dat de inventarisatie heeft begeleid, presenteerde het
Kwaliteitsnet Landbouwverkeer op een feestelijke bijeenkomst in Goes. Marga Vermue besprak aansluitend de evaluatie van de proef met de landbouwpasseerstroken, die in 2008 zijn aangelegd bij ’s Gravenpolder en Poortvliet. Tijdens de discussie met bestuurders van overheden en landbouworganisaties stond de vraag centraal hoe de knelpunten die het landbouwverkeer belemmeren kunnen worden opgelost en welke bijdragen de diverse overheden en organisaties daarbij kunnen leveren.

Dat iedereen overtuigd is van het belang van het project bleek toen alle partijen de intentieverklaring ondertekenden. Hierin is vastgelegd dat de wegbeheerders actief werken aan de totstandkoming van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer en bij investeringen in het wegennet rekening houden met het landbouwverkeer. De kosten worden over de verschillende partijen verdeeld.

Een coördinatieteam, met vertegenwoordigers uit alle partijen, stelt een actieplan op voor de komende vier jaar, met daarin de belangrijkste knelpunten, een wegenschouw en een monitoringsysteem. Eens in de drie jaar wordt het kwaliteitsnet opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Inmiddels worden in Tholen en Hulst al enkele knelpunten aangepakt. Waar mogelijk wordt ook op andere knelpunten aangehaakt bij bestaande wegenplannen en gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden.

Van de bijeenkomst in Goes is een filmreportage gemaakt.

Belangrijke documenten