Kwaliteitstoets wegen

Veilige inrichting verkeersinfrastructuur

In Zeeland werken alle wegbeheerders samen aan een duurzaam veilige inrichting van de verkeersinfrastructuur. In het door alle verkeersveiligheidspartners onderschreven Beleidsplan Verkeerveiligheid Zeeland 2010-2020 is afgesproken om samen te inventariseren op welke punten de verkeersinfrastructuur nog verder verbeterd moet worden. In juni heeft het Kernteam Infrastructuur van het ROVZ aan het adviesbureau Ligtermoet & Partners opdracht verleend tot het uitvoeren van een kwaliteitstoets op het Zeeuwse wegennet.

Nieuwsbrieven

Alle betrokkenen worden regelmatig door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de uitvoering van deze toets en over de vervolgstappen.