EHK

Wat betekenen de strepen op de weg?

EHK infrastructuur

Binnen een Duurzaam Veilig verkeersplan heeft elke weg een verkeersplanalogische functie, afhankelijk van de rol die de weg speelt in het totale netwerk. Het Categoriseringsplan Zeeland beschrijft de indeling van het Zeeuwse wegennet buiten de bebouwde kom.

Strepen op de weg
Het is de bedoeling dat heel Nederland nieuwe strepen op de weg, de zogenaamde essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK) komen. Ze moeten de weggebruikers meer duidelijkheid bieden, vooral over de geldende maximumsnelheid. Voor dit project zijn de wegbeheerders in Zeeland koploper met het invoeren van de nieuwe belijning.

Folder
Om de weggebruiker duidelijkheid te bieden welke maximumsnelheid zijn er folders gemaakt in verschillende talen.
Nederlands Zie ook de landelijke site www.strepenopdeweg.nl
Duits
Frans
Engels

Meer informatie?

Surf naar www.zeeland.nl/wegmarkering
Of neem contact op met het ROVZ, via nummer 0118-631894 of e-mail rovz@zeeland.nl.