Doelgroep 55 plus

Speciale aandacht

Het beleid rond senioren en fietsveiligheid krijgt een vervolg. Zo is onder andere het doel van het ROVZ om ook in 2018 de aandacht te vestigen op gebruik van de E-bike tijdens een Zeeuws evenement. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij evenementen zoals een 50+ beurs en fietsdagen. Overigens was de fietsclinic met Henk Lubberding tijdens deze 50+ beurs in Goes een succes afgelopen oktober 2017. Zijn manier van uitleg over het gebruik van deze fiets trok vele ouderen die deelnamen aan de clinic of aandachtig hebben geluisterd.

Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we senioren kunnen stimuleren om mee te doen aan acties en campagnes op het gebied van fietsveiligheid. Verder proberen we samen met specifieke Zeeuwse en niet-Zeeuwse partners om ervoor te zorgen dat er meer senioren deelnemen aan het aangeboden programma.

Van groot belang is dat we speciale aandacht besteden aan ouderen in het verkeer omdat het kwetsbare deelnemers zijn. Het afnemen van de lichamelijke functies is een geleidelijk proces dat zeker in het begin vaak onopgemerkt blijft, maar wel gevolgen heeft voor het functioneren in het verkeer. Bovendien neemt het aantal ouderen nog steeds toe in ons land. Om die redenen is het belangrijk om hun aandacht te krijgen voor een verkeersveilige situatie bij deelname aan het verkeer. De Bewustwording, afstemmen van het gedrag op de eigen (on)mogelijkheden en het op peil houden van de kennis zijn de belangrijkste doelen in de educatie voor deze doelgroep. Hiervoor leveren gerichte voorlichting en cursussen hun bijdrage.

Mensen met een functiebeperking

Speciale aandacht is er voor mensen in het verkeer met een functiebeperking. Deze verkeersdeelnemers lopen een verhoogd risico op een eventueel ongeval. Doel is dat men vaker en vertrouwder aan het verkeer kan deelnemen. Met of zonder hulpmiddel of aangepast vervoermiddel. Gerichte voorlichting en cursussen dragen daaraan bij.

Meer weten?

Neem een kijkje op de website van VVN via https://vvn.nl/wat-we-doen/voor-senioren 

 

 

 

 

Of neem contact op met het ROVZ via het mailadres ROVZ@zeeland.nl