Doelgroep 12-16 jaar: VEVO

voortgezet onderwijs dp

Jongeren van 12-16 jaar behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze denken vaak dat ze onkwetsbaar zijn en gedragen zich soms roekeloos in het verkeer. Juist omdat ze zichzelf oud genoeg vinden, gedragen ze zich stoer en nemen onnodige risico's.
Het is belangrijk om jongeren te overtuigen van het nut van veilig verkeersgedrag. Hierdoor worden ze zich bewust van hun gedrag in het verkeer. Het voortgezet onderwijs kan hierbij een steentje bijdragen.

Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO)
Het VEVO-project stimuleert verkeerseducatie op scholen voor voortgezet onderwijs. Gemeenten, scholen en ROVZ werken hierbij nauw samen. In convenanten tussen gemeenten en scholen is vastgesteld wat de partijen elkaar garanderen. Scholen zorgen voor een verkeerscoördinator op school en structurele verkeerseducatie aan hun leerlingen. De gemeenten en het ROVZ leveren de nodige middelen, kennis en ondersteuning. De geboden verkeerseducatie sluit aan bij de landelijke leerdoelen van Permanente Verkeerseducatie (PVE). De nadruk ligt hierbij op de school-thuis-route, het herkennen van risico's en het eigen gedrag van jongeren (groepsgedrag, regeloverschrijdend enz.).

Producten
Verkeerscoördinatoren op de deelnemende scholen hebben een productenklapper. Hierin staan de producten beschreven die in Zeeland worden gebruikt. Deze klapper wordt steeds actueel gehouden door het Verkeersveiligheidsteam ROVZ.
Op de site van het CROW staan PVE (Permanente Verkeers Educatie) goedgekeurde materialen beschreven.

Meer weten?
Neem contact op met de projectleider, de heer R.T.L. Meester, tel. 0113-215941 of e-mail meestero@zeelandnet.nl.