De bestuurlijke kopgroep

Wat is de bestuurlijke kopgroep?

De bestuurlijke kopgroep bestaat uit de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, vertegenwoordigers van de Zeeuwse gemeenten (regio's Noord, Walcheren, Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen) en het Openbaar Ministerie/Politie. De bestuurlijke kopgroep komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar om de voortgang op strategisch-tactisch niveau te bespreken. 

Waarom de bestuurlijke kopgroep?

Na een uitgebreide inventarisatie en analyse van de bestaande situatie werd duidelijk dat verbeteringen nodig én mogelijk zijn. Het ROVZ-plenair zoals we dat al jaren kennen is een uitstekend netwerk, maar heeft een zeer diverse samenstelling en mist slagkracht. Elke wegbeheerder is primair verantwoordelijk voor de veiligheid op het eigen wegennet. Maar er is ook regie nodig over de gemeenschappelijke activiteiten op het wegennet, de mensgerichte benadering en de handhaving.
Daarom is er voor gekozen om te opereren in het partner-model, waarin beter kan worden samengewerkt en het collectief meer is dan de som der delen.
De leden van de bestuurlijke kopgroep zijn de ambassadeurs voor het aandachtsveld. Daarnaast is een netwerk van samenwerkingspartners opgezet die verantwoordelijkheid en middelen inbrengen voor de ontwikkeling en uitvoering van verkeersveiligheidstrajecten.

Missie

Leden bestuurlijke kopgroep ROVZ

Belangrijke opgave voor de bestuurlijke kopgroep is om de bestuurlijke aandacht voor de verkeersveiligheid en daarmee benodigde inzet van middelen te versterken.
In de eerste sessie, op 19 oktober 2016, is een aantal conclusies getrokken waarmee de kopgroep aan de slag gaat. Allereerst is vastgesteld dat de missie "Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers" nog steeds overeind staat. Ook in 2019 wordt deze missie gehanteerd en waar mogelijk en noodzakelijk extra voor het voetlicht gebracht.

 

Belangrijke documenten/naslagwerken

Kadernota PVVP rovz_
Werkplan ROVZ 2020

 

Werkplan ROVZ 2020 (17.83 MB)