Vervolg snelheidscampagne op Molendijk 's Heerenhoek

Van 29 februari tot 23 april 2016 vindt de tweede campagneperiode snelheid, 'Bedankt dat je langzamer rijdt!', plaats op de Molendijk in 's-Heerenhoek. De straat wordt opnieuw aangekleed met campagnemateriaal, zoals grondschilderingen, lantaarnpaalborden, spandoeken en vlaggen. Dit materiaal herinnert weggebruikers op een positieve manier aan de geldende snelheidslimiet van 30 km/uur op de Molendijk. Voor de start van de eerste campagne, eind vorig jaar, werd deze limiet dagelijks door ruim driekwart van de bestuurders overschreden. Ruim de helft reed meer dan 10 km/uur harder dan de toegestane snelheid.

Resultaten eerste campagneperiode Molendijk

Van 12 september tot 30 november 2015 stond de Molendijk in 's-Heerenhoek ook al in het teken van de campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'. Voor de start van de eerste campagne en kort erna zijn snelheidsmetingen uitgevoerd op de Molendijk. De resultaten van deze metingen laten zien dat het totaal aantal snelheidsovertredingen afneemt, evenals de gemiddelde snelheid. Er is een verschuiving zichtbaar van grote overtredingen naar kleinere. De echte hardrijders zijn verdwenen, wat goed is voor de verkeersveiligheid op de Molendijk. De gemiddelde snelheid neemt af met 7,9 km/uur en het aantal overtredingen groter dan 10 km/uur neemt zelfs af met 30,9% ten opzichte van de meting voorafgaand aan de campagne.

Doelstellingen behaald

De doelstelling van de snelheidscampagne is dat de gemiddelde snelheid met 5 km/uur daalt en het aantal snelheidsovertredingen met meer dan 10 km/u boven de limiet met 10% daalt ten opzichte van de nulmeting. Dan is er sprake van een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Deze doelstelling is gehaald, in ieder geval op de korte termijn. Of deze doelstellingen ook op langere termijn zichtbaar is, moeten de nog geplande snelheidsmetingen uitwijzen.

Pilot 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'

Vooral binnen de bebouwde kom en op 60-km wegen buiten de kom zijn de risico's van te hard rijden groot. Daar mengen kwetsbare verkeersdeelnemers met het gemotoriseerde verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken. Het ROVZ startte in 2014 een pilot met een brede projectgroep om te komen tot een effectieve aanpak voor te hoge rijsnelheden op deze wegen. Het project combineert succesfactoren uit projecten uit binnen- en buitenland en ontwikkelt deze door. Veel snelheidsgedrag is onbewust. Essentieel in de aanpak is de combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, mogelijke infrastructurele ingrepen en handhaving. Op vijf locaties wordt er ervaring opgedaan met deze brede aanpak van snelheidsoverschrijdingen door het toepassen van twee campagneperiodes per straat. De eerste resultaten zijn positief. Ook bewoners zijn enthousiast, wie een cruciale rol spelen in de campagne.

Samenwerking

In het project werken de gemeenten Borsele en Terneuzen, waterschap Scheldestromen, Veilig Verkeer Nederland, de politie Zeeland-West-Brabant en het ROVZ samen.