Evaluatie pilot ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’

Campagne succesvol in terugdringen snelheid

 

Op vrijdag 10 maart vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de driejarige pilot snelheid. Deze was gericht op het tegengaan van snelheidsovertredingen op 30- en 60 km wegen in Zeeland. In Middelburg presenteerde gedeputeerde Harry van der Maas de resultaten van de campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ aan betrokkenen. “Overall gezien kunnen we zeggen dat de campagne succesvol is en zeker een vervolg dient te krijgen”, aldus Van der Maas. Op de vijf locaties in Zeeland waar de campagne is ingezet, is een snelheidsafname te zien.

 

Campagne

Ervaringen van binnen- en buitenland zijn samengevoegd in de Zeeuwse campagne: ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’. De afgelopen drie jaar is deze campagne uitgevoerd in vijf straten in Zeeland:

  • Margarethaweg en Oude Vaart in Terneuzen
  • Molendijk in ’s Heerenhoek
  • Magrette in Axel
  • Kolaardsweg/Hoofdstraat in Ovezande

Deze straten zijn een combinatie van wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Bijzonder bij alle acties was de samenwerking tussen wegbeheerders en actieve inwoners. De campagne zelf is een combinatie van handhaving, bewustwording van automobilisten en soms ook infrastructurele ingrepen. Bewoners die last hadden van hardrijders in hun straat, vroegen met onder andere lantaarnpaalborden, vlaggen en graffiti aandacht voor de geldende snelheidslimiet. De mix van campagne-onderdelen en materialen maakt de campagne nieuw en uniek. Het beeld van de campagne met het meisje is inmiddels een bekende uiting.

Vervolg

Inmiddels zijn alle pilotstraten afzonderlijk geëvalueerd, maar ook de pilot in zijn geheel. Resultaten zijn te vinden in de Evaluatiestudie pilot snelheidscampagne. Het is de bedoeling dat ook andere wegbeheerders en bewoners de inzichten kunnen gebruiken om in een samenwerkingsverband aan lokale snelheidsovertredingen te werken. Om geïnteresseerden op weg te helpen, heeft het ROVZ een Handleiding campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' opgesteld. Hierin staat wat er nodig is om een succesvolle campagne uit te voeren, welke partners te betrekken, welke stappen doorlopen moeten worden en wat het vraagt aan uren en kosten. Of er daadwerkelijk campagnes op straat worden uitgevoerd, is afhankelijk van de vraag die leeft bij wegbeheerders en bewoners.

Samenwerkingsverband

De actie 'Bedankt dat je langzamer rijdt' is een samenwerking tussen de wegbeheerders gemeente Borsele, gemeente Terneuzen en waterschap Scheldestromen, het ROVZ/de Provincie Zeeland, de Politie, Veilig Verkeer Nederland en natuurlijk alle betrokken bewoners.

Speerpunt snelheid

Het onderwerp snelheid blijft ook in 2017 een speerpunt van het ROVZ. Een paar kilometer te hard rijden, lijkt onschuldig maar verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of dodelijk afloop aanzienlijk.