Werkplan 2020

Op weg naar een regionale risicogestuurde aanpak

 

Het beleid met betrekking tot het vergroten van de verkeersveiligheid is volop in beweging. Eind
2018 heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gelanceerd. Hoewel het vorige strategische plan nog gold tot 2020 moest het
verkeersveiligheidsbeleid een nieuwe impuls krijgen vanwege tegenvallende ongevallencijfers. Het is
daarom tijd voor een nieuw elan!
 

Eén van de uitgangspunten van het SPV is een intensievere samenwerking tussen de betrokken partijen. Hiertoe is een
ieuwe governancestructuur voorgesteld met een jaarlijkse bestuurlijke overlegtafel waarbij alle partners, wegbeheerders, Politie, Justitie en maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd. Dit gremium bepaalt de inhoud van het beleid en is verantwoordelijk voor de afstemming van de inspanningen die worden geleverd door de verschillende partners binnen de drie E’s. De Bestuurlijke Kopgroep ROVZ blijft bestaan en krijgt hierin een verbindende en adviserende rol. 
Uitgangspunt van de nieuwe visie ten aanzien van verkeersveiligheid is een risicogestuurde aanpak.

In 2019 zijn we begonnen met de Zeeuwse implementatie van het SVP. In de eerste helft van 2020 gaan we daar mee door zodat we, zoals afgesproken bij het startmoment op 14 februari 2019, medio 2020 een Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV klaar hebben. In deze uitvoeringsagenda staan de activiteiten ten aanzien van infrastructuur, communicatie en educatie en handhaving in onderlinge samenhang. Dit gebeurt ten aanzien van negen in het SPV genoemde thema’s. De opdracht aan het ROVZ voor de tweede helft van volgend jaar is dus terug te vinden in de Uitvoeringsagenda SPV. Intussen zitten we natuurlijk niet stil. Behalve met de implementatie van het SPV, werkt het team in 2020 verder aan de speerpunten uit 2019. Dit zijn ‘Fiets’, ‘Aandacht’ en ‘Snelheid’.
De hier genoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de Uitvoeringsagenda SPV geïncorporeerd. Het afgelopen jaar hebben in het kader van het speerpunt Fiets twee Fietsveiligheidstafels plaatsgevonden. Bij deze tafels, die uitstekend zijn bezocht, hebben we gesproken over het toekomstige beleid ten aanzien van fietsveiligheid. De hieruit voortgekomen speerpunten zijn de kwetsbaarheid van de oudere e-bikers, de veilige inrichting van 30 km.

 

 

 

Harry van der Maas,

Gedeputeerde mobiliteit en voorzitter ROVZ
 
Werkplan ROVZ 2020