Werkplan 2017

'Verder samenwerken aan meer verkeersveiligheid'

"Een werkplan betekent dat er ‘werk aan de winkel is’! Dat werk willen we zoveel mogelijk samen doen. Daarom blijft het verder brengen van samenwerking én het leggen van verbindingen een belangrijk thema: de krachten bundelen. Daarvoor hebben we in 2016 al de eerste stappen gezet. Er is een bestuurlijke kopgroep gekomen, die samen met het ROVZ de voortrekkersrol op het gebied van verkeersveiligheid in Zeeland op zich gaat nemen. Daarnaast denk ik aan de verschillende geslaagde verkeersveiligheidscampagnes die we samen hebben opgepakt.

 

De campagne rond de fietsverlichting was een succes, zeker wat betreft de positieve aandacht die het project heeft gekregen. Jongeren moeten worden geprikkeld om op te vallen in het verkeer!
Helaas waren er in 2016 weer veel verkeersslachtoffers te betreuren. Hierdoor wil ik in 2017 met nog meer energie samenwerken aan een betere verkeersveiligheid. Zoals gezegd doen we dat in een nieuwe overleg- en samenwerkingsstructuur. We willen heel gericht aan de slag met een aantal specifieke zaken. De volgende punten zijn daarbij belangrijk.
Missie: ‘Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers’. Deze staat nog steeds als een huis. Ook in 2017 is dit onze missie. Elke Zeeuw kent wel iemand die is omgekomen in het verkeer en weet dus hoeveel verdriet en ellende een ongeval veroorzaakt. Ik vind het belangrijk dat het aantal verkeersslachtslachtoffers omlaag gaat. Want elke Zeeuw moet 's avonds veilig kunnen thuiskomen. Daarom maken we de wegen veiliger. En daarom investeren we in gedrag.
Samenwerking en verbinding: Samen bereiken we meer. In de bestuurlijke kopgroep hebben we afgesproken nog intensiever met elkaar samen te werken. Ook kijken we nadrukkelijker naar de samenhang tussen de werklijnen, speerpunten en concrete projecten om zo nog effectiever en efficiënter te kunnen werken. Daar waar we projecten kunnen koppelen, zullen we dat doen.
Aansluiting bij landelijk beleid: In 2017 proberen we nog meer te leren van de partners om ons heen en aansluiting te zoeken bij de landelijke campagnes die door het Rijk worden geïnitieerd. Uiteraard doen we dat met zorgvuldig oog voor de specifieke Zeeuwse situatie.
Monitoring: In 2017 maken we meer werk van het monitoren van ons beleid. Niet alleen door het registreren van verkeersongevallen, ook door het monitoren van de beleidsdoelstellingen en concrete projecten. Wat werkt wel en wat werkt minder goed? Deze informatie komt beschikbaar voor al onze partners.

Uiteraard doen we het bovenstaande samen met u. Naast de bijeenkomsten van de bestuurlijke kopgroep, praten we in een aantal plenaire sessies met alle partners over het werkplan en de specifieke projecten. Meer dan ooit moeten we samen werk maken van verkeersveiligheid. Het ROVZ is daarbij steeds meer degene die partijen en informatie samenbrengt. Uiteraard voeren we ook zelf projecten uit, maar minder dan vorige jaren. Samen met alle partners moeten we daar onze weg in vinden.

Graag zet ik me - en met mij het college van Gedeputeerde Staten - ook in 2017 weer in om Zeeland weer een stukje verkeersveiliger te maken"!

Harry van der Maas,

voorzitter ROVZ

 
Werkplan ROVZ 2017 (21.23 MB)