Verkeersveiligheids Rapportages 2020 - 2021

DOEL VERKEERSVEILIGHEIDSRAPPORTAGE
Vanuit het verkeersveiligheidsteam ROVZ wordt ten behoeve van de Zeeuwse Driehoeken een verkeers-
veiligheidsrapportage gemaakt. Deze rapportage moet de Driehoeken inzicht geven in de omvang van het
verkeersveiligheidsprobleem en de aard daarvan. Het moet de Driehoeken in staat stellen om verkeers-
veiligheid mee te nemen in de afweging over de inzet van handhaving. Om het gevraagde inzicht te verschaffen,
wordt in deze rapportage op basis van concrete ongevallen- en slachtoffercijfers gerapporteerd. Om het bereik
en de impact hiervan te benadrukken, worden deze gegevens aangevuld met mediagegevens. Media-uitingen
over dit onderwerp hebben immers een relatie met de veiligheidsbeleving van mensen en moeten daarom
in de overwegingen worden meegenomen.

REGIONAAL ORGAAN VERKEERSVEILIGHEID ZEELAND
De kwartaalrapportages worden gemaakt in opdracht van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland
(ROVZ). Het ROVZ is een samenwerkingsverband van vijftien partners. Zij hebben de taak om
verkeersveiligheid te bevorderen in de provincie Zeeland. Dat wordt op verschillende manieren uitgevoerd.
- Afstemmen verkeersveiligheidsbeleid;
- Kennis- en informatieoverdracht van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding;
- Monitoren verkeersveiligheidscijfers;
- Subsidies beschikbaar stellen en lesmateriaal en cursussen aanbieden;
- Samen met partners tijdelijke of structurele projecten ontwikkelen.
Bij het uitvoeren van haar activiteiten maakt het ROVZ gebruik van het ROVZ Werkplan 2022 en het
Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020.
Binnen de regio Zeeland zijn we volop aan de slag met het opstellen van een Uitvoeringsagenda op basis
van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Dit plan gaat uit van een integrale risico
gestuurde aanpak met de focus op infrastructuur, kwetsbare- en onervaren weggebruikers, verkeersovertreders, afleiding en heterogeniteit. Gezamenlijk hebben we de prioriteiten voor Zeeland
bepaald. Op basis van risicoanalyses bepalen we wat binnen die thema’s de risico’s zijn die het verkeer in Zeeland minder
veilig maken. Tot slot bepalen we samen welke acties er nodig zijn om die risico’s in te dammen. We
gebruiken daarbij integraal de drie E’s. Engineering (infrastructuur), Education (educatie en voorlichting)
en Enforcement (handhaving). Vanaf medio 2020 werkt de regio Zeeland aan de hand van de
Uitvoeringsagenda SPV.

De verkeersveiligheidrapportages zijn hier te vinden

Verantwoording data
Ten behoeve van de Kwartaalrapportage Verkeersveiligheid wordt gebruik gemaakt van twee
verschillende datastromen:
- Verkeersdata uit VIA
- Openbare online en social media van Clipit News B.V.
VIA
VIA is onze leverancier op het gebied van gespecialiseerde software voor een actueel en compleet beeld
van de verkeersveiligheid. Onze partner organisaties hebben ook toegang tot dit systeem voor een
overzicht van de actuele verkeerssituaties die vragen om verbetering van de verkeersveiligheid.
CLIPIT NEWS B.V.
Clipit is onze leverancier op het gebied van media monitoring & intelligence. Zij levert op wekelijkse
basis onze media aandacht op én zorgt voor een doeltreffende en inzichtelijke kwartaalrapportage
gebaseerd op media berichten én VIA gegevens.