Afsprakendocument

Van, voor en door onze partners

Groepsfoto

In het Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 hebben we afgesproken hoe we de ambitie 'Op weg naar nul' willen bereiken. Een aantal partners heeft het ROVZ verzocht om concretere uitvoeringsafspraken te maken en deze vast te leggen in een document. Daarom is dit afsprakendocument opgesteld. Deze uitvoeringsafspraken zijn een logisch vervolg op het Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020.

Het thema van het beleidsplan is 'Van, voor en door onze partners'. Dit thema willen we voortzetten in de afspraken. Door samen te werken en activiteiten in samenhang op te pakken, zetten we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in. Per programma worden partners benoemd en de afspraken waarvoor zij in eerste instantie verantwoordelijk zijn. Het gaat voor een heel groot deel om bestaande activiteiten, die we graag willen voortzetten en intensiveren.

In 2014 heeft het ROVZ samen met de partners de voortgang en de resultaten van de afspraken geïnventariseerd. Deze inventarisatie vormt mogelijk de basis voor een actualisatie van dit afsprakendocument en vormt input voor de ‘halfweg-evaluatie’ van het beleidsplan.